Úvod » O nás » Prostredie

Vytýčenie cieľa udržateľnosti

Team Fellowes S.E.E.D. (Udržateľnosť, Vzdelávanie, Odborná príprava, Služba) vzdelávaním zamestnancov, kupujúcich a dodávateľov zvyšuje udržateľnosť produktov, balenia, budov a prevádzky.

Náš cieľ je odstrániť prekážky z cesty rozvoja a dať možnosť zamestnancom a dodávateľom, aby sa v prípade, že sa naskytne príležitosť, rozhodli správne z hľadiska prostredia.

Vedie nás skalopevná viera, že robíme, čo pokladáme za správne z hľadiska našej spoločnosti, našich zákazníkov, našej Zeme, teraz aj o niekoľko generácií.


BANKERS BOX

Vždy, keď je to možné, používame recyklované/recyklovateľné materiály.

 • Pri balení našich výrobkov používame atrament, obal a lepidlo pôvodom z vody/rastlín všade, kde je to možné.
 • Naša výrobná jednotka v USA používa na výrobu kancelárskych uskladňovacích výrobkov vlnitú lepenku, schválenú SFI (C0003987) a atrament na báze vody.
 • Výrobky Earth Series obsahujú vo zvýšenom množstve rôzne recyklované komponenty.
 • Bankers Box ako vedúca značka obsahuje  zo 60 % recyklované komponenty. Tento pomer je v rade výrobkov EARTH SERIES až 100 %.
 • Fellowes zozbiera denne asi 25 000 kg použitej vlnitej lepenky a spracováva ju pre nové výrobky.
 • Komponenty z umelej hmoty, ktoré boli predtým považované za odpad a vyvážané na skládky odpadu, sa teraz špeciálnym zariadením sekajú na 5 cm kúsky a tie sa predávajú firme spracovávajúcej umelú hmotu. Vďaka tomu sa dostáva do bežného odpadu o viacero ton menej odpadu recyklovateľnej umelej hmoty.
 • Znovupremyslenie skladovacích metód Bankers Box R-Kive kartónu umožnilo uloženie o 25 % viac kartónov do štandardného 53-stopového kontajnera.
 • Vďaka recyklácii materiálov je u našej spoločnosti ročná úspora:
  • 108 088 ton dreva (747 702 stromov)
  • 87 314 kw elektrickej energie (ročná spotreba 3 277 domácností)
  • 43 200 526 kg CO2 (emisia výfukových plynov z 8 717 áut)
  • 19 610 890 kg tuhého odpadu (1 556 plných smetiarskych áut)
  • 1 127 032 300 litrov znečistenej vody (objem 451 olympijských bazénov)
  • 61 810 kg prchavých organických zlúčenín

Zdroj: Odhad environmentálnych dopadov bol určený pomocou kalkulačky Environmental Defense Fund Paper. Pre podrobnejšie informácie navštívte stránku www.papercalculator.com.

 

 

 

 

 


KANCELÁRSKE STROJE

Veríme, že menej je niekedy viac:

 • To, že odoberateľná rezacia jednotka modelu 73Ci sa dodáva v koši na odpad, znamená 34 % zníženie použitého baliaceho materiálu, ako aj 52 % zvýšenie počtu výrobkov, ktoré je možné umiestniť do 40-stopového kontajnera.
 • U viacerých skartovačov Fellowes sme zrušili zbytočné vonkajšie kartónové balenie. Tým sa značne znížilo množstvo baliaceho materiálu potrebného na bezpečnú prepravu zariadení. 

Veríme v neustály vývoj:

 • 70-80 % polystyrénu bolo nahradených papierovým odpadom lisovaným do formy.
 • Nové komponenty a procedúry, ktoré berú ohľad na prostredie, nám umožnili, aby sme obrovské prefabrikované kusy polystyrénu nahradili doma vyrobenými polyuretánovými materiálmi.
 • Nové komponenty k nám prichádzajú vo forme tekutých koncentrátov, v nádobách veľkosti dvoch paliet.
 • Zmiešaním materiálov dvoch plných nádob vznikne toľko novej peny, ako keby súčasný polystyrén zaplnil 45-stopový kontajner. Znamená to značnú úsporu paliva a menej kamiónov.
 • Ak by sme sa hocikedy chceli zbaviť hocakého množstva novej peny, máme možnosť vrátiť ju dodávateľovi na nové spracovanie, alebo s ňou môžeme zaobchádzať ako s normálnym odpadom.
 • Nová pena sa dá zhutniť aj s normálnym odpadom aj na 10 % pôvodného objemu, ak je to potrebné. 
 • A nakoniec, nové pena je v súlade so Smernicou EP a Rady o obaloch 94/62/ES a je prijímaná aj externými zberateľmi odpadu v celej Európe.

Plánujeme naše výrobky ako energeticky úsporné:

 • Energeticky úsporná elektronika bola vstavaná do mnohých súčasných skartovačov. Tento ďalej vyvinutý obvod umožňuje našim skartovačom automatické vypnutie po určitom čase, tým sa znižuje pôvodná spotreba energie na 70 %.
 • Nami patentovaná Antiblokovacia technológia nielenže predchádza evidentnej blokácii papiera, ale zároveň aj značne znižuje spotrebu energie skartovača/je podstatne menej blokovaní papiera ako pri hociktorom konkurenčnom výrobku.

Staráme sa o možnosť recyklovateľnosti našich výrobkov:

 • Naše skartovače sú naplánované a vyrobené tak, aby zodpovedali požiadavkám RoHS (Obmedzenie použitia niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach) a WEEE (Odpady elektrických a elektronických zariadení).
 • Servisný tím Fellowes každoročne obnoví a/alebo recykluje tisícky skartovačov.
 • Z 27 % vrátených skartovačov vyčaria skoro nové.
 • Zostatok skartovačov sa rozoberie na kusy a predáva miestnym recyklovacím firmám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KANCELÁRSKA PRODUKTIVITA

 • V rámci interného projektu dodávateľskej dokumentácie každý jeden výrobok bol opatrený jednotnou informáciou o udržateľnosti, ktorá bola uložená v našej databáze na Oracle.
 • Neustály vývoj procedúr má za výsledok efektívnejšie balenie prístrojov a dodávateľských kartónov, vrátane rozmerovania produktov.
 • Recyklované komponenty sa používajú na celý rad kancelárskych výrobkov, resp. na balenie výrobkov, kde je to možné.

Akcie Fellowes

 • V každej miestnosti centrálnej kancelárie bolo vymenené osvetlenie na strope za lepšie: T12 (menej efektívne) za T8 (efektívnejšie). Zároveň bolo vylepšené aj osvetlenie skladu. 
 • V rámci optimalizácie činnosti globálnej distribúcie sa priebežne snažíme znižovať spotrebu fosílnych palív.